بایگانی می, 2014

دستاورد مالی سالی که گذشت

            با پایان گرفتن سال مالی 1392 این سئوال مطرح است که دستاورد مالی سال مزبور چه بوده است. بر پایه اطلاعات موجود از شرکت های سرمایه پذیر مشفق و با داشتن سرمایه ثبت شده ی 185 میلیارد ریالی، سود قابل تقسیم هر سهم در مجمع آتی 175 ریال خواهد بود. در یک سال […]

بیشتر »