بایگانی جولای, 2014

روز صنعت و معدن

       دهم تیر ماه بعنوان روز صنعت و معدن به تدریج جایگاه خود را در تقویم صنعتگران کشور باز کرده است. شرح آغاز این رویداد را میتوان در یادداشت آقای مهندس محسن خلیلی که در روزنامه تعادل دهم تیر ماه 93 به چاپ رسیده است دید.           خوب به یاد دارم که هفده سال پیش […]

بیشتر »