مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

عذر تاخیر

      بیش از یک ماه است که در به روزآوری تارنوشته مدیران مشفق تاخیر داشته ام. شاید بتوانم بخشی از آن را به عدم دسترسی به اینترنت و یا فعالیت های گوناگون در سفر های داخلی و خارجی و بخشی دیگر را به اولویت داشتن کارهای اجتماعی دیگر نسبت دهم اما در نهایت باید اعتراف کنم که عادت “کار امروز را به فردا افکندن” دلیلی اصلی برای این تأخیر بوده است. در حالتی که سرمایه گذاری ها در مجموعه مشفق به طرحی دیگری متوجه شده است و همچنان بدون دریافت وام بانکی آن را جلو میبریم، و در شرایطی که شرکت های سرمایه پذیر هم به دلیل آشفتگی مالی سازمان های خریدار توان مالی خوبی ندارند، هدایت مشفق کاری پیچیده است و ارتباط مدیران و سهامداران مشفق برای اداره بهتر شرکت ضروری است.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.